Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

Všeobecné informácie

Okno - najprv drevené, teraz plastové a hliníkové - je výrobok už dlhodobo používaný a v praxi overený. Aj plastové okná za posledných 50 rokov svojho použitia prerobila veľký vývoj a zdalo sa, že už nie je čo vylepšovať.

Vývojári a konštruktéri systémov sa neustále snažia vtisnúť svojim systémom lepšie úžitkové hodnoty a oknám viac užívateľského komfortu. Dlhodobým hnacím motorom vývoja plastových systémov bol tlak na úsporu energie za súčasného rozšírenia možností použitia plastových okien v architektúre. Zhruba pred desiatimi rokmi nastúpil vývoj v smere prehlbovania stavebnej hĺbky a počtu komôr v profile. Oboje sledovalo zvýšenie tepelného odporu konštrukcií a tým aj zlepšenie koeficientu prestupu tepla rámom. Podnetom bolo stanovenie prísnejších pravidiel na ochranu tepla . Ukázalo sa, že efekty vyplývajúce zo zväčšujúcej sa hĺbky profilov a z rastúceho počtu komôr majú svoje limity. Príspevok ku zlepšeniu Uf od 5 až 6 komôr v profiloch začína byť bezvýznamný a s rastúcou hĺbkou profilov je tá ťažkosť , že sa značne komplikuje ich spracovateľnosť a použitie v niektorých typoch okenného ostenia.
Plastové profily samotné nie sú dostatočne tuhé, vždy vyžadujú vystuženie, ktoré by zvýšilo ich statickú pevnosť a pevnosť v ohybe. Výstuž je ale aj tepelný most v konštrukcii profilu zhoršujúcu jeho tepelne izolačné vlastnosti a to tým viac, čím je rozmernejší .Vývoj sa zameral na dva zásadné úlohy. Ako nahradiť alebo eliminovať oceľovú výstuž a ako pri tom zabezpečiť potrebnú statiku okna? Hovoríme o statike je tým myslené zabezpečenie dostatočnej tuhosti krídel proti zaťaženiu vetrom a odolnosť proti krúteniu a priehybom okenných krídel. Ukázal o sa, že riešením by mohlo byť využitie tuhosti skla. Sklo sa už dlhšiu dobu používa ako nosný konštrukční prvok v rade odvetví a išlo teda len o to zaistiť pevné spojenie profilov krídla so zasklením. Pomaly sa začalo do praxe presadzovať vlepovanie skla do rámov krídla okná tak získavajú novú kvalitu. Veľmi dobrú statickú pevnosť bez nutnosti vystužovania plastových profilov oceľovou výstužou. Vlepovanie doposiaľ prebiehalo s využitím lepiacich tmelov nanášaných najčastejšie buď zásklievacej drážky pod sklo alebo čelne na prvé sklo prilepeniu na presah zasklievacej drážky. Výhody sú nabíledni. Úspora materiálu, lepší koeficient prestupu tepla, nižšiu hmotnosť a prestoje pre ďalší vývoj. Nevýhodou je nutnosť nové investície do nanášacieho zariadenia, zmena výrobného postupu a technologické časy danej týmto,, mokrým,, procesom.
Práve zvýšenie náročnosti výroby a nutnosť investovania do technologického zariadenia, ktoré sa ukázalo ako brzda masovejšieho rozšírenie progresívnej technológie, viedly konštrukčné a vývojové oddelenie firmy GEALAN Fenster- Systeme GmbH kh k odovzdaniu praktickejšej cesty na dosiahnutie rovnakého efektu. Cieľom bolo nájsť také riešenie, ktoré bude bez ďalších nárokov plno realizovateľné v súčasných technologických linkách na výrobu okien a u všetkých výrobcov prinesie výhody lepení skiel a nezvýši náklady na výrobu.

Po sérii testov a skúšok sa podarilo zistiť riešenie použitia aktívnej tlakovej pásky umiestnenej v zasklievacej drážke namiesto súčasného zasklievacieho tesnenia. Pri vývoji boli overované aj iné varianty pásky a jej umiestnenie napríklad pod tesnením, ale to sa príliš neosvedčilo, lebo medzi tesnením a páskou mohlo dochádzať k zadržiavaniu vody a nečistôt. Navyše táto páska vyžadovala hĺbku 3,5 mm, aby sa vyrovnala hrubke tesnenia a to už v dôsledku svojej štruktúry mohli v páske vznikať šmykové pohyby a deformácie.Je treba počítať s veľmi ťažkými sklami.

Aktívne tlaková páska, ktorú používa firma GEALAN, má hrúbku 1,5 mm a výšku 20 mm. Na profil je nanášaná kontinuálne v procese výroby profil u, čo zaručuje rovnomernú kvalitu a maximálnu pevnosť pri pripevnení pásky k profilu. Na rozdiel od mokrého spôsobu lepenie skiel nemusí výrobca okien vykonávať žiadnu operáciu za účelom nanesenia lepiacej zložky a tým aj odpadá vpliv ľudského činiteľa u výrobcu okien. Najväčšou výhodou tohto riešenia je skutočnosť, že výrobcova okien spracováva profily štandardným spôsobom, rezaním
zváraním, znečisťovaním, tak ako je zvyknutý. Pri zasklievaní potom stačí povrch lepiacej pásky po stiahnutí ochrannej fólie postriekať vodou. Navlhčenie povrchu pásky umožňuje kĺzavý pohyb skla po páske a tým aj vytvorenie správnej polohy skla v ráme. Až vložením zasklievacích líšt dôjde ich pritlakom vytlačenej vody z povrchu pásky , aktivácia lepiaceho efektu pásky a sklo je pevne prilepené k presahu krídla v zasklievacej drážke. Na rozdiel od mokrého spôsobu lepenia je riziko znečistenia alebo predčasného prilepenia skla minimálne. Technológie lepenia skiel pomocou aktívnej tlakovej pásky je u spoločnosti GEALAN zavádzaná pod označením STV Statische Trocken Verglasung. V preklade statické (tým sa myslí odolnosť proti statickému zaťaženiu tlakom vzduchu), suché ( alebo za sucha odlišuje technológiu od pôvodného procesu lepenia pomocou tmelu) zasklenie (zasklenie alebo presnejšie vlepenie skla do rámu krídla).
Po viac než ročnom testovaní u firmy GEALAN a v skúšobniach bola táto metóda lepenia skla s veľkým úspechom predstavená na tohtoročnom veľtrhu Fensterbau Frontale v Norimberku a uvoľnená pre použitie v praxi. Pre výrobcov zo systému GEALAN to znamená, že u bielych profilov je možné vyrábať štandardné veľkosti krídel bez výstuží a pri použití výstuže je možné realizovať i také rozmery krídel, ktoré presahujú možnosti klasickej technológie. Týmto jednoduchým, ale svojím dosahom veľmi významným riešením sa uvoľnil veľký priestor pre ďalší vývoj a pre budúcnosť okien. V oblasti zlepšovania ich statiky a koeficientu prestupu tepla rámom, uvoľnenie hlavnej komory profilu umožňuje jej využitie pre ďalšie varianty riešenia. Prvé čo sa ponúka, je komoru vyplniť izolačnou penou a ešte tak zvýšiť tepelný odpor rámu až ku hranici 0,8 W/m2K, teda do oblasti okien pre pasívne domy alebo je možné do komory vkladať výstuže s kompozitných materiálov a udržať tak veľmi priaznivý koeficient prestupu tepla a spojením kompozitnej výstuže a lepenia sa dostať i do pomerne rozmerných výrobkov pri zachovaní dobrého Uf, alebo kombinácia lepenia a štandardnej výstuže vyrábať výrobky, ktoré doposiaľ výrazne presahovali možnosti použitia plastových profilov.

Rozhodujúce sú výhody, ktoré s touto technológiou získajú ďalšie články výrobne dodávateľského reťazcu.
Spracovateľ - výrobca okien bez nároku na ďalšie nové strojné vybavenie získa možnosť rozšírenia výrobného sortimentu o výrobok ešte lepšími užitočnými vlastnosťami. Pritom prakticky bez zmeny výrobného postupu.
• Vyrobené krídla ideálne držia pravidelný tvar, nezväčšujú sa, redukuje sa potreba zriadenia.
• Zníženie nároku na rezanie oceľových výstuží armovaní.
• Zníženie zásob ocele súvisiacej logistiky.
• Rozšírenie výrobnej variability a prevádzkovej istoty.
• Nové oblasti použitia výrobkou.

Zákazník – konečný užívateľ získava výrobok s vyššou úžitkovou hodnotou.
• S lepším koeficientom prestupu tepla i priaznivejším priebehom izoterm v profile.
• Zníženie nárokov na servisný zásahy a zriaďovania.
• Väčšia odolnosť voči vlámaniu.
• Lepší vzhľad vďaka menej viditeľnému tesneniu.
• Zníženie výskytu vlhkosti v zasklievanej špáre.
• Lepšie zvukové izolačné vlastnosti.

V závere je potrebné zmieniť sa aj o tom, čo sa prakticky vyskytuje ako jediná námietka proti
vlepovaniu skiel.
Ako je to z výmenou rozbitných skiel?
Faktom je, že nasadenie nového skla je zložitejšie. Po vyrezaní skla z rámu krídla je nutné starostlivo
odstrániť zbytky pôvodnej pásky, profil sa musí dôkladne očistiť a prípadne upraviť orimerom.
Vlastnú výmenu možno potom realizovať dvomi spôsobmi:
1. Nalepí sa nová páska pomocou k tomu určených prípravkov a sklo sa opätovne prilepí.
2. Alebo je nutné nasadiť zasklievacie tesnenie a pomocou ručnej pištole naniesť lepiaci tmel a sklo prilepiť „ mokrým“ spôsobom.
Klasické zasklenie s ohľadom na neprítomnosť výstuže v profile už nie je možné.
Nie je to teda neprekonateľný problém a tak isto nie je na závadu, keď manipulácii, transportu a
následne montáži okien bude venované viac pozornosti a šetrnosti zo strany pracovníkov tak, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu skiel.
U konečných spotrebiteľov by to už vôbec nemusel byť problém, pretože rozbitie okien u užívateľov
je skôr výnimočným než častým prípadom, ktorý je v porovnaní s efektmi u konečného užívateľa
prakticky zanedbateľný.