Plastové okná a dvere Plastové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Hliníkové okná a dvere Drevohliníkové systémy Drevohliníkové systémy Protipožiarne systémy Protipožiarne systémy no-image Doplnky

Záručné podmienky

Všetky naše produkty sú vyrobené s vysokou precíznosťou v zhode s príslušnou dokumentáciou a v súlade s platnými normami a predpismi Slovenskej republiky. 

 

Podmienky

1. Záručná doba začína plynúť dňom predaja.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy výrobku.

3. Určujúcim dňom reklamácie je deň jej uplatnenia u výrobcu, resp. predajcu. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení závady, aby sa predišlo zbytočným škodám.

4. Náklady pri záručnej oprave, vrátane možnej dopravy výrobku ku výrobcovi a späť, znáša výrobca.

5. Náklady pozáručnej reklamácie a náklady za nepotrebnú reklamáciu znáša spotrebiteľ.

6. Pri svojvoľných zmenách v záručnom liste stráca spotrebiteľ nárok na záruku.

Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli:


Nedodržaním skladovacích podmienok, prepravných podmienok, montážnych návodov a prevádzkových pokynov.
Použitím výrobku na iný účel, než je určený.
Montážou, inštaláciou alebo uvedením prevádzky, ktoré neboli vykonané za účasti výrobcu, pričom jeho účasť bola dohodnutá.
Mechanickým poškodením výrobku.
Neodborným zásahom, opravou alebo zmenou výrobku, ktoré neboli vykonané výrobcom.
Poškodením výrobku v dôsledku vonkajších nepredvídateľných vplyvov a udalostí.

 

Záručný list je príslušenstvom výrobkov zodpovedajúceho čísla zákazky. Je preukazom spotrebiteľa. Vo vlastnom záujme spotrebiteľa je preto jeho dôkladné uschovanie.

 

Upozornenie:

Výrobok nemôže byť uplatnený v rámci záruky, ak záručný list nie je riadne vyplnený a nie je potvrdený predajcom.